Mezotelyoma Kanserinde Sağ Kalım Oranları

Mezotelyoma hastalarının ortalama olarak yaklaşık %55’i 6 aydan uzun ve %35’i 1 yıldan uzun yaşamaktadır. Sadece %9’u 5 yıldan daha uzun süre hayatta kalır. Testiküler mezotelyoma ve peritoneal mezotelyoma hastaları genel olarak en iyi hayatta kalma oranlarına sahiptir bunu plevral mezotelyoma ve perikardiyal mezotelyoma izler.

Kanser sağ kalım oranları genel olarak 5 yıllık istatistiklerle ölçülür ancak mezotelyoma istatistikleri nadir görüle mezotelyoma türleri için genellikle 1 yıllık ve 3 yıllık istatistiklerle ölçülür. Hayatta kalma oranları hastaların prognozlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve ayrıca mezotelyoma doktorları hastanın yaşam beklentisini artıran potansiyel risk faktörlerini belirlemelerine yardımcı olabilir. Mezotelyomada yaşam süresi mezotelyoma hastaları için mezotelyomanın türüne, hastanın yaşına, tedaviye yanıtına ve diğer faktörlere göre değişir.

Mezotelyamanın Türüne Göre Sağ Kalım Oranları
Plevral MezotelyomaPeritoneal Mezotelyoma Pericardial Mezotelyoma
1 yıl%73%92%51%
3 yıl%23%74%26%
5 yıl%12%65%23%
10 yıl%4.7%39Bilinmiyor

Mezotelyoma Hastalarının Hayatta Kalma İstatistikleri

Hayatta kalma oranı mezotelyoma teşhisi konulduktan sonra hastanın ne kadar süre hayatta kaldığı anlamına gelir. Hayatta kalma oranı yaşam beklentisinden farklıdır çünkü yaşam beklentisi mezotelyoma hastalarının yaşadıkları ortalama süredir. Yaşam beklentisi genellikle yıllar veya aylarla ifade edilir ve mezotelyamanın evresine, mezotelyomanın yerleşimine, mezotelyomanın hücre tipine ve hasta özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ancak birlikte bu istatistiklerin her ikisi de bir mezotelyoma hastasının prognozu hakkında bilgi sağlayabilir.

Mezotelyoma Hastlarının Sağ Kalım Oranları

Son yıllarda mezotelyoma sağ kalım oranları özellikle plevral mezotelyoma ve peritoneal mezotelyoma için iyileşmiştir. Mezotelyoma kanserinin yeni teşhis yöntemleri ve yeni tedaviler mezotelyoma kanser hastalarının daha uzun yaşamalarına yardımcı olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte mezotelyoma hastasının yaşı, cinsiyeti, mezotelyomanın türü ve diğer hasta özellikleri gibi dikkate alınması gereken hayatta kalma oranlarını etkileyebilecek birçok faktör vardır.

Mezotelyoma Hastasının Yaşı ve Cinsiyeti

Mezotelyoma hastlarının sağ kalım oranları hastanın yaşı ve cinsiyetine göre değişebilir. Ortalama olarak genç hastalar yaşlı hastalara göre 5 yıl daha yüksek sağ kalım oranına sahiptir ve kadınlar erkeklerden daha iyi genel sağ kalım oranlarına sahiptir. Bu diğer birçok kanser için de geçerlidir. Mezotelyoma doktorları ve araştırmacılar bunun daha genç bireylerin genel sağlık durumundan kaynaklandığına inanırken yaşlı hastalar sağlıklarını ve tedaviye dayanma yeteneklerini zorlaştırabilecek başka hastalık ve koşullara sahip olma eğilimindedir. Cinsiyete bağlı olarak daha fazla erkek bireyin asbest içeren iş yerlerinde çalışma olasılığı ve bu da daha uzun süreli asbeste maruz kalmasından kaynaklıdır.

Yaş ve Cinsiyete Göre 5-Yıllık Mezotelyoma Sağ Kalım Oranı
Mezotelyoma Teşhis YaşoErkekKadın
Yaş < 45%37.7%58.6
Yaş 45 – 54%12.9%37.2
Yaş 55 – 64%9.8%17
Yaş 65 – 74%8%14.7
Yaş 75+%2.8%6.1

Mezotelyomanın Evresi

Tanı sırasındaki mezotelyoma evresi de sağ kalım oranlarında etkili bir faktördür. Erken tanı bir hastanın mezotelyoma prognozunu iyileştirmenin en iyi yoludur ve erken evre tanıları geç evre tanılarından önemli ölçüde daha yüksek hayatta kalma oranlarına sahiptir. 3. Evre mezotelyoma ve 4. evre mezotelyoma teşhis edildiğinde kanser muhtemelen vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır ve bu nedenle hedeflenmesi ve tedavi edilmesi daha zordur. 1. Evre mezotelyoma veya 2. evre mezotelyoma teşhis edilirse hastalık muhtemelen lokalizedir ve cerrahi rezeksiyon ve diğer agresif tedaviler hasta için seçenek olabilir.

Diğer Faktörler

Mezotelyoma hastasının yaşı, cinsiyet ve mezotelyomanın evresine ek olarak hayatta kalma oranlarını etkileyen çeşitli başka faktörler de vardır:

  • Mezotelyomanın Konumu: Testiküler mezotelyoma hastalarının sağ kalım oranları çok yüksektir bunu peritoneal mezotelyoma ve plevral mezotelyoma izlemektedir. Perikardiyal mezotelyoma en düşük sağ kalım oranlarına sahiptir.
  • Mezotelyomanın Hücre Tipi: Epitelioid hücre tipli mezotelyoma genellikle en yüksek sağ kalım oranlarına sahiptir bunu bifazik hücre tipli mezotelyoma ve sarkomatoid hücre tipli mezotelyoma izler.
  • Genetik: BRCA1 ile ilişkili protein-1’in (BAP1) varlığı daha uzun sağ kalım oranları göstermiştir.
  • Yaşam Tarzı Faktörleri: Sigara öyküsü olan hastalarda sigara içmeyenlere göre daha düşük sağ kalım oranları vardır.
  • Kan Sayımları: Yüksek seviyelerde trombositler veya beyaz kan hücreleri ve düşük hemoglobin düzeylerinin mezotelyoma sağ kalım oranlarını olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.
  • Genel Sağlık: Aşırı kilolu olmak veya riskli bir bağışıklık sistemine sahip olmak gibi kötü sağlık faktörleri genellikle düşük hayatta kalma oranlarına neden olur.

Sonu olarak mezotelyoma hastaları yaşamda kalma beklentileri açısından hangi durumda olduklarını daha iyi anlamak için bireysel tanılarını ve yaşam süresini etkileyen faktörleri doktorları ile birlikte tartışmalıdır.

Mezotelyomada Sağ Kalımın Geliştirilmesi

Hayatta kalma oranlarını olumsuz yönde etkileyebilecek birçok faktör olmasına rağmen hastaların mezotelyoma teşhisi konduktan sonra sağ kalımlarını geliştirebilecekleri yollar vardır. Mezotelyoma teşhisi sonrasında yaşam süresini uzatmada mezotelyoma tedavi şekli en önemli faktördür. Örneğin: hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) olarak bilinen sıcak kemoterapi ile yapılan cerrahi tedavinin yeni kombinasyonu 5 yıllık peritoneal mezotelyoma sağkalım oranlarını en az %50’ye çıkarmıştır. Diğer mezotelyoma türleri de sağ kalımında da bir miktar iyileşme görülmüştür çünkü klinik denemeler immünoterapi gibi tedavilerle prognozu iyileştirmede umut göstermeye devam etmektedir.

Mezotelyama Tedavi Türüne Göre Sağ Kalım Oranları
Plevral Mezotelyoma
Sadece Mezotelyoma Kemoterapi Uygulaması2 yıl%19
5 yıl%4
Plörektomi / Dekolte (P / D)2 yıl%40
5 yıl%10
Ekstrapleural Pnömonektomi (EPP)2 yıl%37
5 yıl%12
Peritoneal Mezotelyoma
Peritoneal Sitoredüktif Cerrahi (CRS) + Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HIPEC)5 yıl%50

Mevcut mezotelyoma tedavisi seçenekleri büyük ölçüde mezotelyomanın türüne ve mezotelyomanın evresine bağlıdır. 1. Evre mezotelyoma ve 2. evre mezotelyoma hastalar için tümörleri ve dokuları çıkarmak, agresif tedavi gören hastalara göre daha yüksek hayatta kalma oranlarına sahiptir. İlerlemiş mezotelyoma evresi teşhisi konanlar kanser lenf bezlerine veya uzak organlara yayıldığı için aynı cerrahi seçeneklere sahip olmayabilir. Bununla birlikte mezotelyoma kemoterapisi veya mezotelyoma radyoterapisi hala faydalı olabilir ve hayatta kalma süresini uzatabilir.

Hem multimodal tedavi planlarında yaygın olan agresif plörektomi / dekorlama (P / D) veya ekstrapleural pnömonektomi (EPP) ameliyatı geçiren plevral mezotelyoma hastaları genellikle tek başına kemoterapi alanlara göre daha yüksek hayatta kalma oranına sahiptir. Peritoneal mezotelyoma için HIPEC ile sitoredüktif cerrahi (CRS) yapılan hastalar cerrahi yapılamayan hastalara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek sağ kalım oranlarına sahiptir. Bir adjuvan tedavi olarak sistemik kemoterapi ile birleştirildiğinde CRS + HIPEC uygulanan hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı %67’ye kadar çıkabilir.

Geleneksel standart mezotelyoma tedavilerine ek olarak hastaların genel sağlık durumunun iyileştirilmesi ve sürdürülmesi ile birlikte yaşam beklentilerini uzatma potansiyeli olan klinik denemeler de tercih edilebilir.

Leave a Reply