Mezotelyoma Ameliyatı

Mezotelyomanın teşhisi (akciğer zarı kanseri) sürecinde kullanılabilecek biyopsi örneğini almak için, kanserli bölgenin temizlenebilmesi için veya hastanın semptomlarını azaltmak için palyatif tedavi seçeneği olarak planlanmaktadır. Mezotelyoma ameliyatı, mezotelyoma tedavi yöntemleri içinden yaygın olan bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi, genellikle kemoterapi ve / veya radyoterapi tedavisi ile birlikte kullanılan multimodal tedavinin bir parçasıdır.

Mezotelyomanın yerleşim bölgesine göre farklılık gösteren birçok mezotelyoma ameliyatı türü vardır. Agresif ameliyatlar minimal yayılım gösteren erken evre hastalar için en yaygın olanıdır. Geç evre hastalar, yaşlı hastalar veya genel sağlık durumu kötü olan hastalar için bir seçenek değildir.

Mezotelyoma Ameliyatı Tedaviye Nasıl Yardımcı Olur?

Mezotelyoma ameliyatı, mezotelyoma için birincil tedavinin bir parçası olabilir ancak teşhis sırasında mezotelyoma tedavisinden önce de kullanılabilir. Erken teşhis hasta prognozunu iyileştirmenin en iyi yoludur ve cerrahi biyopsiler, maligniteyi, kanser tipini, hücre tipini doğrulamak ve evrelemeye katkıda bulunmak adına gerekli olan analiz için bir doku veya sıvı örneği toplanmasına da yardımcı olabilir.

Mezotelyoma ameliyatları mezotelyoma tümörlerini ve mümkünse etkilenen organ veya dokular da dahil olmak üzere kanserin mümkün olduğunca çoğunu gidermeyi amaçlamaktadır. Bu seçenek en sık mezotelyoma tümörleri lokalize olduğunda 1. evre mezotelyoma veya 2. evre mezotelyoma hastaları için yaygındır.

3. evre mezotelyoma ve 4. evre mezotelyoma kanser uzak lenf bezlerine veya organlarına yayılmış ve hastaların da genel sağlık durumu kötü olduğu için ameliyat seçeneği ortadan kalkmış olabilir ancak semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için hastalığın herhangi bir aşamasına sahip olanlar için mezotelyoma ameliyatı palyatif olarak kullanılabilir. Yaygın malign mezotelyoma belirtileri; göğüs ağrısı, karın ağrısı, nefes almada zorluk ve sıvı birikiminin neden olduğu nefes darlığıdır (peritoneal efüzyon ve plevral efüzyon). Palyatif ameliyatlar tümör boyutunu küçültmek ve fazla sıvıyı boşaltmak, basıncı azaltmak ve semptomatik rahatlama sağlamak için yaygın olarak tercih edilmektedir.

Mezotelyoma Ameliyatı Türleri

Mezoltelyoma ameliyatları teşhis, sitoredüktif veya palyatif amaçlar için olduğu gibi mezotelyoma türüne ve tümörlerin yerleşim yerlerine göre de farklılık gösterir. Teşhis ameliyatları hastalığı doğru şekilde teşhis etmek için ve örnek toplamak için kullanılırken, sitoredüktif ameliyatlar kanserin mümkün olduğunca çoğunun çıkarılmasını içeren tedavilerdir. Palyatif mezotelyoma ameliyatları ise hasta için semptomları hafifletmek için tasarlanmıştır.

Teşhis Amaçlı Mezotelyoma Ameliyatı

Biyopsi, mezotelyoma teşhisini koymak için tek ve kesin yoldur. Biyopsi ile sıvı veya doku örneği alınarak yapılır. Cerrahi biyopsiler minimal seviyede invazivdir ancak bazıları açık cerrahi prosedürler olarak kabul edilir çünkü etkilenen doku veya sıvının ulaşılması daha zor olabilir veya uygun analiz için yeterince büyük bir numunenin çıkarılmasını gerektirebilir.

 • Torakoskopi: Plevral mezotelyoma tanısı koymak için kullanılan minimal invaziv bir biyopsidir. Plevral veya torasik boşluktan doku örneği almak için göğüs ve kaburgalar arasında küçük kesikler yapılır,
 • Laparoskopi: Peritoneal mezotelyomalarının teşhisinde en sık kullanılan minimal invaziv biyopsidir. İnsizyonlar mide ve karında yapılır ve gaz ile periton boşluğunu şişirir. Daha sonra doku numunesini çıkarmak için bir aygıt kullanılır,
 • Mediastinoskopi: Perikardiyal mezotelyoma teşhisinde veya göğüste metastaz olduğundan şüphelenildiğinde kullanılan minimal invaziv bir biyopsidir. Analiz için bir doku numunesi çıkarmak için boynun altına bir mediastinoskop sokulur,
 • Torakotomi: Plevral mezotelyoma ve perikardiyal mezotelyoma teşhisinde kullanılır. Göğüs duvarında, kalbin, akciğerlerin veya tümörlerin büyüme gösterdiği diğer bölgelerden doku örneği almak için bir insizyon ile yapılan açık cerrahi prosedürdür.

Sitoredüktif Mezotelyoma Ameliyatı

Sitoredüktif mezotelyoma ameliyatları tipik olarak sadece 1. evre mezotelyoma veya 2. evre mezotelyoma hastalarda uygulanır. Hastalığın uzak bir lenf nodu veya organına metastaz yapmaması önemli olup kanserin olabildiğince çoğunun çıkarılması hedeflenir. Son çalışmalara göre yayılmış olan malign plevral mezotelyoma olan her beş hastanın birinden daha azında cerrahi rezeksiyon yapılabilir.

Araştırmacılar multimodal tedavi planının bir parçası olan radyoterapi ve kemoterapi ile sağ kalım oranlarını iyileştirmenin ve mezotelyoma için en iyi ameliyat methodunu aramaya devam etmektedirler. Sitoredüktif ameliyatlarını, kalan kanser hücrelerini öldürmek ve nüksü önlemek için sıklıkla radyoterapi veya kemoterapi izler. Örneğin, yapılan çalışmalar pnömonektomiyi takiben yapılan radyoterapi ardından hastaların %80-85’inde göğüste tümör nüksünü önleyebildiğini görmüşlerdir.

Sitoredüktif ameliyatlar mezotelyoma türüne bağlı olarak göğsü, karın veya testisi hedefleyen farklı tiplerdedir.

Türüne Göre Tedavi Amaçlı Mezotelyoma Ameliyatları

Plevral mezotelyoma: Plevürektomi ve ekstrapleural pnömonektomi
Peritoneal mezotelyoma: Peritonektomi ve sitoredüksiyon / blokaj
Perikardiyal mezotelyoma: Perikardiektomi
Testiküler mezotelyoma: Kasık orşiektomi ve lenfadenektomi

Plörektomi

Plörektomi, akciğerin ve göğüs boşluğunun mezotelyal zarını kaldıran ve perikardın (kalbin zarı) ve peritonun (karın boşluğunun zarı) çıkarılmasını gerektiren cerrahi bir prosedürdür. Bir plörektomi / dekolte etme durumunda cerrahlar akciğer etrafındaki malign dokuyu mümkün olduğunca çıkarmaya çalışır. Mezotelyoma tedavisine ek olarak bu ameliyat aynı zamanda plevral efüzyonun tekrarlanmasını önlemek için de kullanılabilir.

Ekstrapleural Pnömonektomi

Ekstrapleural pnömonektomi (EPP), kalp ve karın zarı ile birlikte diyaframın bir kısmı veya tamamını, akciğerlerden birini ve akciğerin etrafındaki dokuları çıkarmayı hedefleyen çok agresif bir cerrahi prosedürdür. Tipik olarak sadece tanılarının daha erken evrelerinde olan ve genel sağlık durumu iyi olan hastalarda uygulanır.

Peritonektomi

Peritonektomi, peritoneal mezotelyoma tedavisinde karın bölgesi çıkarılarak yapılır. Çalışmalar peritonektominin hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) ile birleştirildiğinde yaşam beklentilerinin uzatılmasında başarılı olduğunu göstermiştir.

Sitoredüksiyon / Debulking

Peritoneal mezotelyomalı hastaların karın içindeki diğer organlarına kolayca yayılabilir. Bu durumda sitoredüksiyon / debulking kullanılabilir. Bu cerrahi prosedür karın bölgesinden olabildiğince çok sayıda tümörü temizleyip kalan kanser hücrelerini öldürmek ve nüksün önlenmesine yardımcı olmak için yapılır. Genellikle bir sıcak kemoterapi (HIPEC) ile yıkama eşlik eder.

Perikardiyektomi

Perikardiektomi, perikardiyumu veya kalbin zarını çıkarıp perikardiyal mezotelyomayı tedavi etmek için kullanılır. Çoğu durumda perikard cerrahi Gore-Tex ile değiştirilir, böylece kalp sorunsuz bir şekilde pompalamaya devam eder.

Kasık Orşiektomi

Inguinal orşiektomi, testiküler mezotelyomada testislerden birinin veya her ikisinin de veya spermatik kordun tamamının çıkarılıp tedavinin yapılmaya çalışıldığı bir ameliyat türüdür. Genellikle kalan kanser hücrelerini öldürmek ve metastaz veya nüksün önlenmesine yardımcı olmak için ameliyatı kemoterapi veya radyoterapi tedavisi izler.

Palyatif Mezotelyoma Ameliyatı

Mezotelyoma ameliyatları palyatif tedaviler olarak da yapılabilir. Palyatif ameliyatlar cerrahi rezeksiyonun artık bir seçenek olmadığı ve semptomları azaltmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacı ile 3. evre mezotelyoma veya 4. evre mezotelyoma hastalar için yaygındır.

Türüne Göre Palyatif Amaçlı Mezotelyoma Ameliyatları

Plevral mezotelyoma: Pleurocentez ve plörodezis
Peritoneal mezotelyoma: Paraentez
Perikardiyal mezotelyoma: Perikardiyosentez
Testiküler mezotelyoma: Hidroselektomi

Plörosentez

Malign plevral mezotelyomanın sık görülen semptomu solunum güçlüğü, öksürük ve göğüs ağrısı gibi diğer semptomlara neden olan bir sıvı oluşturan plevral efüzyondur. Pleurocentesis, hastanın sıvısını tahliye etmek ve hastanın rahatını artırmak için bir iğne kullanan bir işlemdir. Bazı durumlarda plevral boşluğa gerektiğinde boşaltılabilen bir kateter takılabilir.

Plörodez

Plöredez, plörosenteze benzer şekilde plevral efüzyona yönelik olarak plevral mezotelyoma için kullanılan bir cerrahidir. Talk pudrası gibi kimyasal bir madde plevral membranları tahriş etmek ve yakmak için kullanılır bu da plevral sıvının başka türlü birikebileceği yerlerde genişlemelerine ve yapışmalarına neden olur. Bu akciğerlerin tamamen büyümesini, ağrıyı azaltmayı ve nefes almayı iyileştirmeyi sağlar.

Parasentez

Peritoneal efüzyon karın çevresinde sıvı birikmesi, karın şişmesi ve ağrı, kusma, iştahsızlık ve bulantı gibi diğer semptomlara neden olabilen yaygın bir peritoneal mezotelyoma belirtisidir. Parasentez, fazla sıvıyı boşaltan hasta için semptomları hafifletmeye yardımcı olan bir işlemdir. Bazı durumlarda periton boşluğunda gerektiğinde boşaltılabilen bir kateter kalabilir.

Perikardiyosentez

Perikardiyal mezotelyoma, perikardiyal efüzyona veya kalp çevresinde sıvı birikmesine neden olarak göğüs ağrısı, aritmi ve kan basıncında değişikliklere neden olabilir. Perikardiyosentez, fazla sıvıyı perikart boşluğundan boşaltarak semptomları azaltmaya yardımcı olan cerrahi bir işlemdir. Bazı durumlarda perikardiyal boşluğa gerektiğinde boşaltılabilen bir kateter takılabilir.

Hidroselektomi

Testiküler mezotelyoma hastalarında sıklıkla skrotum şişmesi olur. Hidrosel, skrotumda şişmeye neden olan sıvı dolu bir kesedir. Genellikle bir orşiektomi sırasında gerçekleştirilen hidroselektomi ile şişmeyi ve ilişkili semptomları azaltmaya yardımcı olmak için uygulanır.

Mezotelyoma Ameliyatının Yan Etkileri

Ameliyat geçiren mezotelyoma hastalarının yan etkileri ameliyatın türüne, mezotelyomanın türüne, yaş ve genel sağlık durumuna ve var olan diğer hastalık durumlarına ve hasta özelliklerine göre değişecektir. Ancak yararlarını ve risklerini tam olarak anlamak için hastaların tedaviden önce tıbbi ekipleriyle görüşebilecekleri olarak mezotelyoma ameliyatının yan etkileri hakkında bilgi alabilirler.

Mezotelyoma Ameliyatının Yan Etkileri

 • Anestezi komplikasyonları,
 • Kanama ve kan pıhtılaşması,
 • Yorgunluk,
 • Kalp komplikasyonları,
 • Enfeksiyon,
 • Düşük tansiyon,
 • Uyuşukluk,
 • Ağrı,
 • Solunum sorunları.

Ameliyatın invazivliğine bağlı olarak hastalar olası komplikasyonları kontrol altında tutabilmek için hastaneden erken ayrılmamalıdır. Mezotelyoma ameliyatı semptomlarını hafifletmek ve önlemek için hastaların takip edebileceği ilaçlar ve diğer uygun tedavi seçenekleri de vardır.

Araştırmacılar ve göğüs cerrahları diğer tedavi seçenekleriyle etkinliğini ölçmek için klinik deneyleri kullanarak mezotelyoma tedavisinde cerrahi kullanımı araştırmaya devam etmektedirler.

Leave a Reply