Epitelioid Hücre Tipli Mezotelyoma

Epitelioid hücre tipli mezotelyoma en sık görülen hücre tipidir ve tüm vakaların yaklaşık %70-80’inde teşhis edilir.

Diğer tüm malign mezotelyoma türlerinde olduğu gibi epitelioid hücre tipli mezotelyoma da asbest maruziyetinden kaynaklanır. Mezotelyoma, bifazik hücre tipli mezotelyoma ve sarkomatoid hücre tipli mezotelyoma ile ilişkili diğer hücre tipleriyle karşılaştırıldığında epitellioid nadir görülen kanserlerin en çok çalışılan şeklidir. Epitelioid hücrelerin büyümesi yavaş ve sarkomatoid hücre tipli kanser hücrelerine göre tedaviye daha olumlu yanıt verdiği görülmüştür. Ortalama olarak hastalar ortalama 1 ila 2 yıl yaşam süresi ile diğer hücre tiplerine göre daha olumlu bir prognoza sahiptir.

Epitelioid Hücre Yapısı

Epitel hücreleri vücuttaki dört tip dokudan birini oluşturur. Epitel dokusu cildin yüzeyinde içi boş organların ve kan damarlarının zarında ve plevra dahil iç boşlukların zarında bulunur. Hücreler asbest lifleri gibi kanserojen maddeye maruz kaldığında mutasyona uğrar ve kanserli hale gelir.

Normal epitel hücreleri birkaç farklı şekildedir ve bulundukları yere bağlı olarak tekli veya çoklu katmanlar halinde bulunabilir. Bazı epitel hücrelerinin küp şeklinde veya sütunlu olmasına rağmen akciğerlerin zarında en yaygın olarak bulunanlar yassı hücreli olup moleküllerin geçmesine izin verirler.

Epitelioid mezotelyoma hücreleri birlikte gruplandıkları için kolayca tanınırlar. Hücreler küçük kümeler halinde oluşur ve her hücre birden fazla çekirdekli yuvarlak veya ovaldir.

Nadir Epitelioid Hücresi Tipleri

Yaygın epitelioid hücre tipine ek olarak patologlar bazı durumlarda gelişen aşağıdaki çeşitli nadir alt tipleri tanımlamışlardır.

 • Adenomatoid mezotelyoma: Ayrıca glandüler veya mikroglandüler mezotelyoma olarak da bilinir. Bu hücrelerin şekli ya düz ya da küp benzeridir ve iyi huylu ya da kötü huylu olabilir. Bez benzeri yapılarda oluşur,
 • Adenoid kistik mezotelyoma: Periton veya plevral boşluklarda en sık görülen kistik hücreler maligniteler bazen oluşabilmesine rağmen sıklıkla iyi huyludur. Kistik mezotelyoma genç kadınlarda özellikle de çocuk doğurma çağındakilerde daha sık teşhis edilir,
 • Deciduoid mezotelyoma: Çok nadir görülen bir kanser türü olan bu mezotelyoma tipik olarak karın bölgesinde gelişir ancak akciğerlerin zarında da oluşabilir. Kanserin kesin nedeni şu anda bilinmemektedir ve en sık kadınlarda teşhis edilir,
 • İyi farklılaşmış papiller mezotelyoma (WDPM): Bu mezotelyoma türü asbest maruziyeti ile ilişkili değildir ve genellikle genç kadınları etkiler. Plevrada, peritonda ve hem erkeklerin hem de kadınların cinsel organlarında oluşabilir. Papiller mezotelyomanın metastazlaması yavaştır ve çalışmalar sağ kalım sürelerini 36 ila 180 ay arasında bulmuştur,
 • Küçük hücreli mezotelyoma: Bazen küçük hücreli akciğer kanseri ile karıştırılır. Bu alt tip periton ve plevrada oluşur. Küçük hücreli mezotelyoma genellikle hem epitelioid hücre tipli hem de sarkomatoid hücre tiplerini içeren bifazik hücre tipli tümörlerde teşhis edilir.

Epitelioid Mezotelyoma Teşhisi

Epitelioid mezotelyoma çeşitli belirtilerle ortaya çıkar ancak bazıları kanserli hücrelerin geliştiği yere göre özgüdür. Kanserin bulunduğu yere ek olarak semptomların varlığı ve ciddiyeti hastanın genel sağlığına, yaşına, hücre tipine ve teşhis aşamasına bağlıdır.

Epitelioid Mezotelyoma Belirtileri

 • Öksürük ve ses kısıklığı,
 • Karın veya göğüs ağrısı,
 • Ateş ve yorgunluk,
 • Akciğer veya karın bölgesinde sıvı birikmesi,
 • Bulantı ve kusma,
 • Nefes alma zorluğu,
 • Açıklanamayan kilo kaybı,
 • Kabızlık.

Epitelioid hücre tipli mezotelyoma için tanısal süreç tipik olarak CT taramaları, PET taramaları ve MRI’ları içeren kan testi ile birlikte bir dizi görüntüleme testiyle başlar. Kan testleri mezotelyoma hücrelerinin olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için spesifik biyo belirteçler ile tanımlanabilir. Bu yöntem mezotelyoma tümörleri tarafından üretilen çözünür mezotelin ile ilişkili peptidleri (SMRP’ler) kontrol eder. 2015 yılındaki çalışmaya göre mezotelyoma hastalarında mezotelin seviyeleri sağlıklı veya iyi huylu bir hastalığa sahip olanlardan daha yüksek çıkmıştır.

Bu testlerden sonra teşhisi doğrulamak için biyopsi yapılır. Biyopsi analizi için doku örneği alınması cerrahi veya cerrahi olmayan bir işlemle yapılabilmektedir. Laboratuar testleri mezotelyoma hücrelerinin alt tipini belirleyebilir, evreyi tanımlayabilir, maligniteyi belirleyebilir ve mezotelyomayı kesin olarak doğrulayabilir. Patolog ayrıca tipik olarak tanıyı doğrulamaya yardımcı olan hücre dokusundaki belirli antijenleri test etmek için farklı tipte antikorları kullanan immünohistokimya denilen analizi yapar.

İmmünohistokimya mezotelyoma, adenokarsinom gibi diğer hücre tipleri ve malignitelerden ayırt etmenin bir yoludur. Örneğin, calretinin, D2-40 ve WT1 içeren antikorlar hastalarda mezotelyoma tanımlamak için kullanılırken, adenokarsinom TTF-1, Napsin A, CK20 ve CEA gibi diğer antikorlar için pozitifliği test eder. Bu antikorlar kombinasyon halinde kullanıldığında bir patoloğun hastalığı doğru şekilde teşhis etmesine yardımcı olmaktadır.

Epitelioid Mezotelyoma Prognozu

Bir hastanın hücre tipi de prognozunda önemli rol oynar. Epitelioid kanser hücrelerine sahip olanlar diğer hücre tiplerine göre daha iyi prognoza ve genel yaşam beklentisine sahiptir. Ortalama olarak hastalar tanıdan sonra 1 ila 2 yıl hayatta kalır. 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre multimodal tedavi alan epitelyal mezotelyoma hastalarının ortanca sağ kalım süresi 23.4 ay, sarkomatoid hücre tipli mezotelyoma ve bifazik mezotelyoma hastalarının ortanca sağ kalım süresi 6 ve 12 ay olarak kayıt edilmiştir.

Epitelioid mezotelyoma hastalarının prognozu büyük ölçüde kanserin yeri ve evresi, hastanın yaşı, genel sağlığı ve önceden var olan herhangi hastalığı olup olmadığı ve benzeri bir dizi faktöre bağlıdır.

Epitelioid Mezotelyoma Tedavi Seçenekleri

Hali hazırda mevcut olan mezotelyoma tedavileri arasında çeşitli cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi bulunmaktadır. Çoğu durumda hastalar iki veya daha fazla tedavi tipi birleştirilerek yapılan multimodal bir tedavi planına tabi tutulur. Bu tedaviler daha ileri hastalıkları olan hastalara küratif veya palyatif olarak uygulanabilir.

Çeşitli çalışmalarda epitelioid mezotelyoma hastalarının multimodal veya trimodal tedavilere maruz kaldıklarında diğer hücre tiplerine sahip hastalardan daha iyi sonuçlara sahip oldukları gösterilmiştir. 2018 yılında yapılan bir araştırma çalışmasında epitelioid hücre tipli veya bifazik hücre tipli mezotelyoma hastaları cerrahi tedavi sonrasında 20.9 ve 14.7 ay olarak sağ kalmışlardır. Sarkomatoid hücre tipli mezotelyoma hastalarında ise tedavi sonrası sağ kalım 11.2 ay olarak kayıt edilmiştir . Bunun nedeni epitel hücrelerinin sarkomatoid hücrelere göre metastaz yapmasının yavaş olması ve cerrahi olarak kolay çıkarılabilmeleridir.

Plörektomi / dekorlama (P / D) ve ekstrapleural pnömonektomi (EPP) dahil olmak üzere radikal ameliyatlar genel sağlık durumu iyi olan ve erken teşhisi konan epitelyal plevral mezotelyoma hastaları için uygulanabilecek tedavi seçenekleridir. 2017 yapılan bir çalışmaya göre P / D veya EPP ameliyatı alan mezotelyoma hastalarında sırasıyla hayatta kalma ortalamaları 17 ve 24 ay olarak kayıt edilmiştir.

Kemoterapi epitelyal plevral mezotelyoma tedavisinde standart tedavi olarak kabul edilir ve cerrahi tedavi uygulanabilir bir seçenek olmadığında birinci basamak tedavi olarak kabul edilmektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada pemetrexed ve sisplatin kemoterapisine hedeflenen antikor bevacizumab’ın (Avastin) eklenmesinin sadece kemoterapi gören hastalarda hayatta kalma oranını arttırdığı gözlemlenmiştir.

İmmünoterapi tedavileri de mezotelyoma tedavisinde umut vaat etmişlerdir ve yakın zamanda bildirilen bir çalışmada daha önce pemetreks bazlı kemoterapi almış mezotelyoma hastalarında tek başına veya ipilimumab (Yervoy) ile birlikte uygulanan nivolumabın (Opdivo) aktivitesini doğrulamıştır. Pembrolizumab (Keytruda®) da bildirilen denemelerde etkinlik göstermiştir.

Epitelioid hücre tipli mezotelyoma hastaları sağ kalımı uzatabilen immünoterapi ve gen terapisi gibi ek tedaviler için klinik deneyler seçenekleri değerlendirebilmektedir.

Leave a Reply