Plevral Mezotelyoma

Plevral mezotelyoma plevra olarak bilinen akciğerlerin koruyucu zarının kanseridir. Asbest liflerinin solunmasından kaynaklanır. Plevral mezotelyoma tüm tanıların %80 – 90’ını oluşturan hastalıkların en sık görülen tipidir. Ortalama olarak hastalar tanıdan itibaren 6 ila on 12 ay hayatta kalırlar. Bununla birlikte cerrahi ve kemoterapi gibi tedaviler yaşam beklentisini uzatabilir.

Plevral Mezotelyoma Nedir?

Plevral mezotelyoma asbest liflerinin akciğerlerin içlerine gömülü hale gelmelerine neden olan bir kanser türüdür. Zamanla lifler iltihaplanma ve skarlaşmaya neden olabilir. Yara izi kötüleştikçe mezotelyoma tümörlerine dönüşebilir.

 • Plevral malign mezotelyoma, mezotelyoma kanserinin en sık görülen şeklidir,
 • Her yıl yaklaşık 2.500 kişiye hastalık tanısı konmaktadır,
 • Kanserin belirtileri genellikle nefes darlığı, göğüs ağrısı, kuru öksürük ve halsizliktir,
 • Teşhis tipik olarak taramalar ve biyopsiler dahil olmak üzere çoklu testlerden oluşur,
 • Plevral mezotelyoma sıklıkla kemoterapi, cerrahi, radyoterapi ve immünoterapi ile tedavi edilir.
 • Bir hastanın prognozu bireysel vakalarına bağlı olarak ortalama yaşam süresi 6 ila on 12 ay arasında değişecektir.

Plevral Mezotelyoma İçin Prognoz Nedir?

Tüm malign mezotelyoma türlerinde olduğu gibi plevral malign mezotelyoma için prognoz kötüdür. Tedavi almayan hastalar için ortanca sağ kalım süresi 6 aydır. Bununla birlikte bazı tedavi türleri kemoterapi ile birleştirilmiş cerrahi gibi yaşam beklentisini iyileştirebilir.

Plevral Mezotelyoma Sağ Kalım Süreleri
Tanıdan 1 yıl sonra sağ kalım%73
Tanıdan 3 yıl sonra sağ kalım %23
Tanıdan 5 yıl sonra sağ kalım %12
Tanıdan 10 yıl sonra sağ kalım %4.7

Plevral malign mezotelyoma hastalarının prognozunu etkileyen en önemli faktörler şunlardır:

 • Hücre tipi (histopatoloji),
 • Kanser evresi,
 • Hastanın cinsiyeti ve yaşı

Plevral mezotelyoma hastalarının çoğu en sık görülen epitelioid hücre tipi ile teşhis edilir. Epitelioid hücreler tipik olarak katı tabakalarda veya kord düzenlemelerinde oluşur bu da birbirine yakın yapışmaları ve hızlı bir şekilde metastaz olmaması anlamına gelir. Ayrıca tedaviye en duyarlı olanlarıdır. Tipik olarak epitelioid hücre tipine sahip plevral mezotelyoma hastaları ortalama olarak 19 ay hayatta kalır.

Diğer hücre tipleri olan sarkomatoid ve bifazik daha az yaygındır ve epitelioitten daha kötü bir prognoz olduğunu gösterir. Sarkomatoid hücre tipli mezotelyoma tedaviye iyi yanıt vermez ve agresif olarak metastaz yapar ve ortalama yaşam süresi 8 – 10 aydır.

Bifazik hücre tipli plevral mezotelyoma hastalarında epitelioid veya sarkomatoid hücrelerin daha baskın olmasına bağlı olarak ara yaşam beklentisi vardır.

Yapılan araştırmalara göre son yıllarda malign plevral mezotelyoma hastaları mevcut tedaviler ve tanı yöntemleri geliştikçe genel olarak daha uzun süre hayatta kalmaktadır.

Plevral Mezotelyoma Belirtileri Nelerdir?

Asbest maruziyetinden sonra plevral mezotelyoma semptomlarının ortaya çıkması 10 ila 50 yıl sürebilir. Semptomlar tipik olarak ilk önce göğüs boşluğunda ve solunum sisteminde bulunur.

Plevral Mezotelyoma Belirtileri

 • Kan pıhtılaşması bozuklukları,
 • Göğüs ağrısı,
 • Yutma zorluğu (yutma güçlüğü),
 • Yorgunluk,
 • Ateş ve gece terlemeleri,
 • İştahsızlık (anoreksiya),
 • Kalıcı öksürük
 • Plevral efüzyon (akciğer etrafında sıvı birikmesi),
 • Nefes darlığı,
 • Açıklanamayan kilo kaybı

Hastalık ilerledikçe yeni ve kötüleşen semptomlar ortaya çıkabilir. Örneğin 4. evre plevral mezotelyoma belirtileri kan tükürme ve yutma zorluğunu içerebilir.

Plevral malign mezotelyoma hastalarına semptomların başlangıcını etkileyebilecek eşlik eden asbeste bağlı bir durum tanısı konabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Plevral plaklar – Kalsifikasyon olarak bilinen minerallerin birikmesinden dolayı plevrada oluşan kireçli madde,
 • Diffüz plevral kalınlaşma (DPT),
 • Akciğerlerin skarlaşması (fibrozis)

Bu koşullar ayrıca plevral mezotelyomadan bağımsız olarak da gelişebilir.

Plevral Mezotelyoma Nasıl Teşhis Edilir?

Plevral mezotelyoma tanısı sıklıkla çoklu testlerden oluşur. Tümörleri veya metastazı (hastalığın yayılması) tanımlamak için ilk olarak bir X-ışını veya BT taraması gibi bir veya daha fazla görüntüleme taraması yapılabilir. Bir tümör tespit edilirse mezotelyomanın diğer durumlardan ayırt edilmesine yardımcı olabilecek belirli biyolojik belirteçleri (kandaki yüksek seviyelerde spesifik maddeler) aramak için kan testleri yapılabilir.

Günümüzde biyopsi malign bir plevral mezotelyoma tanısını doğrulamanın tek yoludur. Analiz için bir doku veya sıvı numunesi almak üzere torasentez veya torakoskopi gibi testler yapılabilir. Torasentez işlemi için doktor göğüste sıvı birikmesini gidermek için ince bir iğne yerleştirir.

Torakoskopi invazivdir. Doktorlar akciğerleri ve çevresindeki plevrayı incelemek için göğse torakoskop adı verilen bir görüntüleme tüpü yerleştirir. Daha sonra doku numunesini çıkarabilir veya analiz için sıvı çekebilirler. Biyopsi sonrasında patolog hücre tipi ve hastalığın nasıl ilerleyeceği de dahil olmak üzere kesin bir tanı koymak için hücreleri inceleyecektir.

Plevral Mezotelyoma Evreleri

Tanı sürecinin bir parçası olarak bir mezotelyoma doktoru da hastalığın evresini veya ne kadar yayıldığını belirleyecektir. Bir hastanın evresi prognozun önemli bir göstergesidir ve mevcut tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Plevral mezotelyoma evresini belirlemek için kullanılan en yaygın sistem Tümör, Düğüm, Metastaz veya TNM evreleme sistemidir. Doktorlar kanser lenf düğümlerine ve uzaktaki organlara yayılmışsa ve ayrıca tümörün büyüklüğüne bağlı olarak vücudun belirli bir alanını puanlama sistemi kullanacaktır.

1. evre ve 2. evre plevral mezotelyoma, metastazın çok az olduğunu gösterir ama ileri evrelerde lenf bezlerine ve diğer organlara uzak yayılma olabilir.

Plevral Mezotelyama Evresine Göre Sağ Kalım Süreleri
1. Evre22.2 ay
2. Evre20 ay
3. Evre17.9 ay
4. Evre14.9 ay

Aşama belirlendikten sonra mezotelyoma doktoru bireyin vakası için etkili bir tedavi planı geliştirebilir.

Plevral Mezotelyoma Doktorları

Plevral mezotelyoma doktoru bulma hastalığın tedavisinin önemli bir yönüdür. Kanser nadir olduğundan çoğu birinci basamak hekiminin ve onkoloğun hastalıkla ilgili hiçbir deneyimi yoktur veya çok azdır. Bir uzman mezotelyomayı doğru bir şekilde teşhis edebilir ve sıklıkla yeni araştırma ve klinik denemeler kullanarak kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirebilir.

Plevral Mezotelyoma Tedavisi

Plevral mezotelyoma tipik olarak cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi standart tedavileri birleştirerek multimodal bir yaklaşımla tedavi edilir. Plevral mezotelyoma tedavi planı büyük ölçüde hücre tipine ve hastalığın evresine bağlı olacaktır. Genel olarak tedavi planları hastalığı tedavi etmek için amaçlanmamıştır.

Mezotelyoma cerrahisi plevral mezotelyoma hastalarında daha çok uygulanır. Ameliyat hastanın yaşam süresini uzatmak amacıyla planlanır.

Erken dönem malign plevral mezotelyoma hastalarında cerrahi seçenek olabilir. Plörektomi / dekorlama (P / D) diğer etkilenmiş doku ve organların yanı sıra akciğer ve göğüs duvarı astarının çıkarılmasını içeren yaygın bir cerrahi seçenektir.

Diğer bir seçenek ise ekstrapleural pnömonektomidir (EPP). Daha agresif prosedür olarak etkilenen akciğerin diyaframın bir kısmını ve kalp ve akciğerlerin zarını çıkarmayı içerir. Son klinik denemeler bu ameliyatların özellikle kemoterapi ve / veya radyasyon ile multimodal olarak uygulandığında yaşam beklentisini 3 yıl veya daha uzatabildiği gözlemlenmiştir.

Doktorlar genellikle kemoterapiyi ameliyattan önce veya sonra ek bir tedavi olarak veya daha ileri hastalıkları olan hastalar için birinci basamak tedavi olarak önermektedir. Pemetrexed (Alimta®) ve cisplatin kombinasyon terapisi en çok reçete edilen ilaçlardır ancak araştırmacılar yeni kombinasyonları test etmeye devam etmektedirler. Uygun hastaların tümörlerinin küçültülmesi için radyoterapi önerilebilir bu da semptomları hafiflemesine yardımcı olabilir.

Plevral mezotelyoma için tedaviyi belirlerken hastalar maliyeti göz önünde bulundurmalıdır.

Mezotelyomada Deneysel Tedaviler

Malign plevral mezotelyoma, mezotelyoma olgularının çoğunu içerdiğinden çoğu deneysel tedavi seçeneği bu spesifik tipe odaklanmaktadır. İmmünoterapi, gen tedavisi ve fotodinamik tedavi gibi ümit verici tedaviler çeşitli klinik çalışmalarda yaşam beklentisinin uzatılmasında başarı göstermiştir.

Çalışmalar ayrıca standart tedavilerin etkinliğini arttırmaktadır. Çalışmalar ayrıca rekürrens oranlarını azaltmak ve hastalar için hastalığın ilerlemesini sınırlandırmak için mezotelyoma tedavi seçeneklerini araştırmaya devam etmektedir.

Leave a Reply