Testiküler Mezotelyoma

Testislerin zarını kaplayan tunica vaginalis’de testiküler mezotelyoma gelişir. Bu tür dört ana mezotelyoma türünün nadir görülen durumudur. Sadece yaklaşık 300 vaka ile tüm mezotelyoma tanıları %1’inden azdır.

Testiküler mezotelyoma veya tunica vaginalis’in malign mezotelyoması sınırlı sayıda vaka nedeniyle önemli araştırmalardan yoksundur. Diğer mezotelyoma türlerinden farklı olarak bu türün nedeni belirsizdir ancak bildirilen vakaların %41’inin asbest maruziyeti ile bağlantılı olduğu dikkat çekmektedir. Doktorlar geçmiş travma, kasıkta uzun süreli sıvı birikimi veya önceden fıtık ameliyatı yapılıp yapılmadığını kontrol ederek testiküler mezotelyoma tanısının varlığını netleştirmeye çalışırlar. Nadirliği nedeniyle hastalığın nasıl ilerlediği ve yaşam beklentisi hala belirsizdir.

Testiküler Mezotelyoma Prognozu Nedir?

Testiküler mezotelyoma genellikle hastalığın diğer mezotelyoma türlerine göre daha iyi bir prognoz göstermiştir çünkü daha lokalizedir. Araştırmacılar bazı hastaların tanı konulduktan yıllar sonra bile yaşamış olmasına rağmen medyan sağ kalımının ortalama olarak yaklaşık 20 – 23 ay olduğunu tespit etmişlerdir. Bu yalnızca 1 yıldan 21 aya kadar bir yaşam beklentisi ile diğer mezotelyoma türlerinden daha iyidir.

Hastaların prognozunu etkileyen birkaç faktör vardır, bunlar:

  • Hücre tipi,
  • Tümör büyüklüğü ve evrelemesi,
  • Hastanın yaşı

Diğer mezotelyoma türlerinde olduğu gibi kanserli hücreler agresif bir büyüme hızı ve hızlı bir şekilde metastaz yapma potansiyeli gösterir. Ek olarak tekrarlama riski çok yüksektir. Bir çalışma rekürrens oranının en az %53 olduğunu ve başarılı tedaviden sonra 2 yıl içinde en az %60’nın terkrarldığını göstermiştir. Tekrarlayan testiküler mezotelyoma olanlar için araştırma yaklaşık 14 ay ortalama yaşam beklentisi göstermektedir.

Testiküler Mezotelyoma Belirtileri

Plevral mezotelyoma ve peritoneal mezotelyomaya benzer şekilde çoğu testiküler mezotelyoma hastası kasık fıtığı veya diğer testiküler kanserler gibi diğer durumlara ve diğer hastalıklarla karıştırılabilen semptomlar sergiler. Doktorlar ayrıca rutin fizik muayeneden kaynaklanan tanısı olan asemptomatik vakaları da görmüşlerdir.

Bazen testiküler mezotelyoma tümörleri doğada sekonder olabilir ve birkaç vakada peritoneal mezotelyoma metastazı ile bağlantılı olabilir. Bu gibi durumlarda hastalar karın ağrısı veya şişkinlik gibi karnı etkileyen daha fazla semptom yaşayabilir. Araştırmacılar ayrıca uzamış hidrosel gibi ortak semptomların bazılarının testiküler mezotelyoma tanısına yol açabileceğini de belirtmişlerdir.

Testiküler Mezotelyoma Belirtileri

  • Testis üzerinde bir topak veya kitle,
  • Hidrosel (skrotumda şişmeye neden olan sıvı birikmesi),
  • Testislerde ağrı,
  • Epididim iltihabı (epididimit)

Testiküler Mezotelyoma Nasıl Teşhis Edilir?

Hastada semptomlar ortaya çıktıktan sonra veya muayene sırasında bir testis düzensizliği bulunursa doktor muhtemelen ultrason görüntü testi isteyecektir. Testiküler mezotelyoma ultrasonu, skrotumun bir görüntüsünü oluşturmak için ses dalgalarını kullanan invazif olmayan düşük riskli bir işlemdir. Ultrason hidrosel veya şişmiş olabilecek kitleler gibi şişlikleri gösterebilir. Çalışmalar testiküler mezotelyoma hastalarının yaklaşık %56’sının bir hidrosel ile bulunduğunu %33’ünün ise testislerde bazı katı kütlelerin bulunduğunu göstermiştir.

Ultrasonun ardından doktor muhtemelen semptomların nedenini belirlemeye yardımcı olmak için bir kan tahlili yapacaktır. Kan testleri en yaygın testis kanseri türlerini ekarte etmek için yararlı olacaktır. Özellikle mezotelyoma için kanda doktorların SMRP de dahil olmak üzere erken asbest kanserini saptamaya yardımcı olmak için arayabilecekleri biyobelirteçler vardır ancak bunlar testiküler mezotelyomada incelenmemiştir.

Bir kan testi mezotelyoma tanısı önerebilse de kanseri teşhis etmenin tek kesin yolu doku biyopsidir. Biyopsi genellikle teşhis işleminin son adımı olacak ve hücre tipini ve evrelemesini belirleyecektir. Bu daha sonra hastanın prognozu hakkında fikir verecektir. Lenf bezlerine veya vücudun diğer bölümlerine ve ikincil tümörlere metastazı daha iyi belirlemek için ek testler yapılabilir.

Testiküler Mezotelyoma Evreleri

Kanser aşamasını anlamak hastanın prognozunu belirlemede ve uygun bir tedavi planı geliştirmede önemli bir unsurdur. Bu mezotelyoma türü çok nadir olduğundan doktorlar uygun bir evreleme sistemi geliştirmek için yeterli veriye sahip değildir. Bunun yerine doktorlar bir hastanın vakasının ne kadar ileri olduğunu ve nasıl ilerleyebileceğini belirlemek için genel mezotelyoma özelliklerini kullanacaklardır.

1. evre veya 2. evre testiküler mezotelyoma lokalize bir tümörü gösterir. Kanser büyümesi kısıtlı olsun veya olmasın hastalar cerrahi rezeksiyon gibi daha fazla tedavi seçeneğine sahip olacaklar. Kanser ilerledikçe ve lenf bezlerine ve diğer organlara yayıldıkça tedavi seçenekleri daha kısıtlıdır ve prognoz kötüleşir.

Testiküler Mezotelyoma Tedavisi

Testiküler mezotelyoma en sık cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavisini birleştiren multimodal bir yaklaşımla tedavi edilmiştir. Agresif mezotelyoma tedavisinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği, hastalık hala lokalize mi yoksa metastaz yapmış mı gibi sorular değerlendirilir. Kanser ilerledikçe tedavi seçenekleri daha sınırlı olabilir.

Araştırmacılar lokalize hastalık için optimal bir tedavinin radikal bir inguinal orşiektomi ile testislerden birini, her ikisini de veya spermatik kordonu alan cerrahi bir prosedürde hem fikir olmuşlardır. Bu ameliyat tüm testis kanserleri için standart tedavi olarak kabul edilir ancak bazı hastalar için bazı testis koruyucu seçenekler de vardır. Çalışmalar testiküler mezotelyoma lokalize olduğunda genellikle sadece bir testisin etkilendiğini ve daha az agresif ameliyat bazı hastalar için uygun seçenek olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte bir çalışmada daha radikal bir ameliyatı seçen hastalarda nüks oranının yaklaşık %25 oranında azaldığı tespit edilmiştir.

Tek başına kemoterapi veya radyoterapi ile birlikte ileri hastalıkları olan hastalar için iyi bir seçenektir ve bazen cerrahi ile birlikte de kullanılabilir. Oldukça nadir olduğu için araştırmacılar testiküler mezotelyomu için en iyi kemoterapi seçeneklerinin neler olduğundan tam emin değillerdir. Raporlanan vakalara göre çoğu hasta standart olarak Alimta® ve sisplatin ile tedavi edilmiştir. Kemoterapi, radyoterapi ile kombine edildiğinde rekürren testiküler mezotelyoma yaşayan hastalar için iyi bir seçenek olmuştur. Sonuçta yine de hastalar kendi özel durumları için profesyonel tıbbi destek almaları gerekecektir.

Leave a Reply